Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě aulaelektro.cz společnostiAula servis se sídlem ve Velkém Poříčí , Náměstí 567 (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Ceny uvedené na webových stránkách aulaelektro.cz jsou platné ke dni objednání zboží. 
Ceny uvedené jako Akční nabídka se mohou měnit každý den, platí vždy do vyprodání skladových zásob, není-li určeno jinak.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu aulaelektro.cz společnosti aula servis jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem ( viz níže ) a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu aulaelektro.cz společnosti aula servis kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty , doprava

 1. Veškeré zboží je expedováno do 2 až 7 dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě.
 2. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 3. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 4. Objednané zboží dodáváme na jakoukoliv adresu v České republice.
 5. Ceny zboží jsou včetně recyklačních poplatků.

Doprava

Osobní odběr na prodejně 0,- Kč

Aula do 10km a 80kg 90,- Kč

Česká pošta 0-10 kg 170,- Kč

Česká pošta 10-20 kg 190,- Kč

Česká pošta 20-30 kg 220,- Kč

4. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem ( viz níže ) internetového obchodu aulaelektro.cz společnosti aula servis a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu aulaelektro.cz společnosti aula servis je nedílnousoučástí těchto obchodních podmínek.
 3. Zboží je možné reklamovat přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu. Tímto způsobem se urychlí průběh celého procesu reklamace.
 4. Minimální záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího (určující je datum odeslání).
 2. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnu od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, spočívající ve hře nebo loterii.
 3. Zákazník může zrušit objednávku telefonicky ( 777122155) nebo e-mailem aula.servis@centrum.cz . V případě, že zákazník stornuje běžnou objednávku do 50 kg až PO EXPEDICI zboží, souhlasí se zaplacením penále 300,– Kč , určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. V případě, že zákazník stornuje velmi těžkou objednávku nad 50 kg až PO EXPEDICI zboží, pak souhlasí se zaplacením penále 700,– Kč , určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. Toto penále bude zaplaceno, případně vymáháno, na základě námi vystavené faktury.
 4. 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží vždy dodací list, potvrzení o převzetí finanční částky odpovídající ceně zásilky, nevyplněný záruční list a český návod k obsluze.
 2. Po ověření funkčnosti výrobku zákazníkem, zašle zákazník poštou záruční list s vyplněnými údaji o výrobku vč. výrobního čísla a datumu jeho převzetí prodávajícímu na adresu: Marek Aulich - Aula servis , Náměstí 567 , Velké Poříčí 549 32. Prodávající záruční list potvrdí a zašle jej společně dokladem o zaplacení zpět zákazníkovi.
 3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. Odvoz a ekologická likvidace starých spotřebičů

Na požádání nabízíme možnost od Vás odvézt a následně nechat ekologicky zlikvidovat staré spotřebiče. Tuto službu nabízíme pouze za manipulační poplatek 490,– Kč.

Spotřebič je v tomto případě nutné mít připravený k naložení čistý, odmrazený a suchý na místě, kde se dá bez nutnosti další manipulace naložit na vůz přepravce.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkáchprodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanoveníobchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu aulaelektro.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. července 2005Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.

a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). 
b. "Prodávající" je obchodní společnost aula servis , se sídlem Náměstí 567 , Velké Poříčí 549 32 IČO: 69142394. 
c. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží

2. Převzetí zásilky.


a. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto odstavce, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující. 
b. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
- neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny originální páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.
- nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší. 
- Pokud obal při převzetí zboží od přepravy nejeví zjevné známky poškození a zboží je po rozbalení přesto poškozeno, je nutné do 3dnů po doručení zboží uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě a to nahlášením reklamace prodávajícímu a sepsáním reklamačního protokolu s přepravní společností, se zbožím se nesmí do příjezdu reklamačního technika nijak manipulovat, aby bylo možné zjistit příčinu poškození.
c. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku při přepravě po převzetí zboží, již není možné uznat v případě kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli bude taková reklamace vyřízena na základě jím podepsaného přepravního listu, kde mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky s ohledem na písm. b 
d. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. 
- po převzetí výrobku překontrolovat kompletnost dodávky, zejména kompletního příslušenství, českého návodu a záručního listu.

3. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Záruční podmínky.

a. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
b. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. 
c. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

d. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. lampy, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál.
Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále OZ). 
e. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

5. Vyřízení Reklamace.

a. Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. 
b. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. 
c. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího. 
d. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 
e. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)
f. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. 
g. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. 
i. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

5. Závěrečná ustanovení.


a. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska. 
b. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.9.2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Na stav reklamace je možné se informovat na uvedeném kontaktu:

Osoba pověřena vyřizování reklamace:

Marek Aulich
AULA servis 
Náměstí 567

Velké Poříčí
GSM: +420 777 122 155 , Tel: +420 491 482 721 , Fax: +420 491 482 721

 

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 48 e-shop systém banan.cz